Brouwer Groothandelsgroep | Industrierondweg 4 | 8321 EA Urk, Holland
header_fishermans02.jpg

De Brouwer Groothandelsgroep heeft met deze websites tot doel om aan elke geïnteresseerde toe te staan kennis te nemen van de goederen en diensten dewelke door de Brouwer Groothandelsgroep worden geleverd.

De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de websites van de Brouwer Groothandelsgroep en elke bezoeker van de websites is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de websites verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

1. Toegang tot de website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door de Brouwer Groothandelsgroep enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch de Brouwer Groothandelsgroep behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de websites te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de websites kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van de Brouwer Groothandelsgroep en dat door de loutere mededeling van informatie aan Brouwer Groothandelsgroep, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van Brouwer Groothandelsgroep.

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de websites van Brouwer Groothandelsgroep middels het gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden, kan ten allen tijden door de Brouwer Groothandelsgroep worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

2. Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie

Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de websites van Brouwer Groothandelsgroep onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door de Brouwer Groothandelsgroep ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege Brouwer Groothandelsgroep inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.

De Brouwer Groothandelsgroep treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

3. Aanwezige links

Teneinde het bezoek van de websites van de Brouwer Groothandelsgroep voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht.

De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links.

Enige schade voortvloiend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van de Brouwer Groothandelsgroep nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt.

De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan de Brouwer Groothandelsgroep.

De Brouwer Groothandelsgroep behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

4. Bescherming van intellectuele rechten

Het logo van Brouwer Groothandelsgroep, evenals het logo van Asia Express Food, Brouwer Horecagroothandel, Schiava Horecagroothandel, Fishermans Choise en Visscher Seafood, behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van de Brouwer Groothandelsgroep.

De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen op de websites van de Brouwer Groothandelsgroep, geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.

De Brouwer Groothandelsgroep draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de websites van de Brouwer Groothandelsgroep, worden vriendelijk uitgenodigd ons hiervan in kennis te stellen. Wij zullen het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

5. Privacy Policy

Teneinde de verstrekking van informatie door de Brouwer Groothandelsgroep aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijk gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, e-mailadres of telefoon -en faxnummer waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt.

De Brouwer Groothandelsgroep heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of desgevallend de gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te stellen.

De Brouwer Groothandelsgroep eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie, en zal deze informatie nooit doorgeven aan derden.

Indien u wenst te reageren op bovenvermelde beschrijving, dan kan u contact met ons opnemen doormiddel van het contactformulier.